messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


volume_down ประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน ครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และประกอบการต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ สำหรับบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59

play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
verified_user รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข กิจกรรมพลังสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส.
โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว
13 เมษายน 2567 กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOI Waste Bank Week
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร( การทำไส้กรอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7
การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566
 
play_arrow แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview540