องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.ธาตุ (เอกสารเผยแพร่)
photo จ่ายขาดเงินทุนสำรอง และทบทวนแผน รับหลักการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
photo จ่ายขาดเงินทุนสำรอง และทบทวนแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file พระราชบญญั ัติ องค์การบรหารส ิ ่วนจงหว ั ัด พ.ศ. ๒๕๔๐ [แก้ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบบทั ี่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒] poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
find_in_page รายงานประชุมสภารวม สมัยที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
find_in_page รายงานประชุมสภารวม สมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
find_in_page รายงานประชุมสภารวม สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
find_in_page รายงานประชุมสภารวม สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไข้เพิ่มเติม ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1