องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
verified_user นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy )
นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy )
 นโยบาย
 
ของ
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ
เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานสาหรับพนักงานและพนักงานจ้าง
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- -------------------------------------
 
๑. ด้านความสะอาดภายใน ภายนอก อาคารสานักงาน บริเวณรอบอาคาร รอบรั้ว อบต.
๒. การแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม การรู้จักเคารพ ไหว้ หัวหน้า และผู้มาติดต่อราชการการอยู่ร่วมกัน
๓. การปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔. การมาปฏิบัติงานให้มาไม่เกิน ๐๘.๓๐ น.
๕. การร่วมกิจกรรมในงานสาคัญต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธี งานประเพณี และกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น
๖. การรู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน
๗. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ระมัดระวังในการขับ และให้ใช้ได้เฉพาะเวลาราชการหรือมีเหตุจาเป็นเท่านั้น
๘. การอยู่เวรยามสานักงาน กลางคืน เสาร์ – อาทิตย์ และเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๙. ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมา ยาเสพติด การพนัน ในสถานที่ราชการและเวลาราชการ
๑๐. ความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
นโยบายผู้บริหาร.
นโยบาย ของ นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานสาหรับพนักงานและพนักงานจ้าง วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------------- ๑. ด้านความสะอาดภายใน ภายนอก อาคารสานักงาน บริเวณรอบอาคาร รอบรั้ว อบต. ๒. การแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม การรู้จักเคารพ ไหว้ หัวหน้า และผู้มาติดต่อราชการการอยู่ร่วมกัน ๓. การปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ๔. การมาปฏิบัติงานให้มาไม่เกิน ๐๘.๓๐ น. ๕. การร่วมกิจกรรมในงานสาคัญต่าง ๆ เช่น งานรัฐพิธี งานประเพณี และกิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น ๖. การรู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน ๗. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้ระมัดระวังในการขับ และให้ใช้ได้เฉพาะเวลาราชการหรือมีเหตุจาเป็นเท่านั้น ๘. การอยู่เวรยามสานักงาน กลางคืน เสาร์ – อาทิตย์ และเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙. ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมา ยาเสพติด การพนัน ในสถานที่ราชการและเวลาราชการ ๑๐. ความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน