messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ volume_down เชิญตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านท่าศรีไคล
(นางภาวะดี แก่นท้าว)
ครู คศ.2
(นางฤทัยรัตน์ กิฬาโส)
ครู คศ.2
(นางสาวอรอุมา ไชยสงค์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก