messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต.
โทร : 0883367914
(นางกวินทรา ใยพันธ์)
รองปลัด อบต.
โทร : 0899446782
(นางสาวณัฐริณี ไพสีขาว)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0928196562
(นางคณิถา กายราช )
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0813204800
(นายสมภพ เคนทวาย)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0818712631
(นางนิฤบล รูปเรี่ยม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0893942944