messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ volume_down เชิญตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow ฝ่ายบริหาร /ฝ่ายข้าราชการ
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
โทร : 0810532828
นายอมรชัย ชาวศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
โทร : 0801886840
นายศิลณุรักษณ์ ปิ่นใจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
โทร : 084-3922492
นายพิมาร ผิวบาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
โทร : 087-2240339
นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
โทร : 0883367914
นางกวินทรา ใยพันธ์
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
โทร : 0899446782