องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
verified_user รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ อบต.
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยาไร้ [23 พฤษภาคม 2565]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2565 [12 พฤษภาคม 2565]
ไกลเกลี่ยข้อพิพาทเรื่องการบุกรุกถนนสาธารณะประโยชน์ [21 เมษายน 2565]
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ [20 เมษายน 2565]
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ทั้ง 22 หมู่ [1 เมษายน 2565]
พิธีมอบสมุดประจำตัว [29 มีนาคม 2565]
อำเภอสัญจร [14 มีนาคม 2565]
ประชุมพนักงานส่วนตำบลธาตุ [5 มกราคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุร่วมกับกลุ่มจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดจอมแจ้ง บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 9 [30 มีนาคม 2564]
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มสตรีตำบลธาตุ [26 มีนาคม 2564]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 41 รายการ)