messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ volume_down เชิญตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 -2570 )
ผู้โพส : admin