messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ volume_down เชิญตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

-

สถิติ sitemap
วันนี้ 57
เดือนนี้3,911
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)62,621
ทั้งหมด 280,000

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


volume_down ประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน ครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และประกอบการต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ สำหรับบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52

play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
verified_user รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
13 เมษายน 2567 กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOI Waste Bank Week
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร( การทำไส้กรอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7
การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)ของ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
 
play_arrow แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview535

บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0810532828
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0810532828
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    arrow_forward มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
    arrow_forward การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
folder การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น
folder ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ

verified_user รวมกิจกรรมบทบาทหน้าที่-อบต-

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน[26 มกราคม 2567]

การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)ของ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ[24 มกราคม 2567]

กิจกรรมเคารพธงาชาติ[15 มกราคม 2567]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ