ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง