ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถแบคโฮเพื่อวางท่อระบายน้ำ ๒ จุด และแก้ไขเปิดทางน้ำที่อุตันภายในหมู่บ้าน บ้านโนนคอม หมูที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง