ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบ่อโนนสวรรค์ บ้านโนนคอม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ โดยวิธีคัดเลือก