messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

-

สถิติ sitemap
วันนี้ 26
เดือนนี้3,911
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)62,621
ทั้งหมด 280,000

info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


volume_down ประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน ครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และประกอบการต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ สำหรับบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59

play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
verified_user รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข กิจกรรมพลังสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส.
โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว
13 เมษายน 2567 กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOI Waste Bank Week
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร( การทำไส้กรอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7
การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566
 
play_arrow แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview540

บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารหน่วยงาน
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0810532828
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0810532828
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    arrow_forward มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
    arrow_forward การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
play_arrow การขับเคลื่อนจริยธรรม
play_arrow การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
play_arrow ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
play_arrow ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น
play_arrow ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ

verified_user รวมกิจกรรมบทบาทหน้าที่-อบต-

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน[26 มกราคม 2567]

การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)ของ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ[24 มกราคม 2567]

กิจกรรมเคารพธงาชาติ[15 มกราคม 2567]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ