องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เลขที่ 178 หมู่ที่ 2 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทรศัพท์ 042-707652 โทรสาร 042-707652

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
play_arrow รายละเอียดผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562-(แบบรายเดือน)-สขร-1
play_arrow รายละเอียดผลการสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2561-(แบบรายเดือน)-สขร-1
play_arrow แผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
play_arrow รายละเอียดวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบรายเดือน )สขร. 1
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81
volume_down ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์รับบริจาค poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การสมทบเงินกองทุนโครงการธนาคารขยะฯ อบต.ธาตุ และนำเงินส่ง อบต.ธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
photo ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview148
insert_drive_file ขอเลื่อนกำหนดการออกรับซื้อขยะประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกซื้อขยะ รอบเดือน เม.ย. 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview178

play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ร่าง TOR โครงการขุดลอกบ่อโนนสวรรค์ บ้านโนนคอม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
ราคากลางโครงการขุดลอกบ่อโนนสวรรค์ บ้านโนนคอม หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
camera_alt กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ตามบทบาท อำนาจและหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุร่วมกับกลุ่มจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดจอมแจ้ง บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 9
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มสตรีตำบลธาตุ
ประชุมพนักงานส่วนตำ่บล พนักงานจ้าง
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2564
กิจกรรมทำบุญ อบต.ธาตุ ประจำปี 2564
จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
การประชุมผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร สถานีคลองส่งน้ำบ้านท่าเยี่ยม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2563
 
play_arrow แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview295

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0883367914
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ธาตุ
โทร : 0883367914
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
play_arrow ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    arrow_forward มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
    arrow_forward การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมฯ

camera_alt รวมกิจกรรมบทบาทหน้าที่-อบต-
ศูนย์ห่วงใยไทตำบลธาตุ(ศูนย์พักคอย :CI1) [28 กันยายน 2564]
วันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2564]
ช่วยเหลือถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลธาตุ [30 กรกฎาคม 2564]
 
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ