messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ 78-010 สายบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 - บ้านวัง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.78-010 สายบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 - บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 19 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 78-010 สายบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 - บ้านวังใหม่ ห grade
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
เอกสารประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่้อมระหว่างหมู่บ้าน รหัสท้องถิ่่น สน.ถ. 78-010 สายบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 - บ้านวังใหม่ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
find_in_page ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่้อมระหว่างหมู่บ้าน รหัสท้องถิ่่น สน.ถ. 78-010 สายบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 - บ้านวังใหม่ หมู่ที grade
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

volume_down ประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน ครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และประกอบการต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ สำหรับบุคคลภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ-2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview404
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview414
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview410

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

play_arrow ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.ธาตุ (เอกสารเผยแพร่)
จ่ายขาดเงินทุนสำรอง และทบทวนแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview385
จ่ายขาดเงินทุนสำรอง และทบทวนแผน รับหลักการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview385
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview356
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไข้เพิ่มเติม ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview344
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview351

play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview540