messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
(นางคณิถา กายราช )
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0813204800
(นางสาวอัมพวัน มูลเมืองแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0811178290
(นางวิมีนตรา พัฒนศิลป์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0908618087
นางเพ็ญณี ดามะนาว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 061-2502346
นายอรรถสิทธิ์ อ่อนตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0901565690
นางสาวจุไรวรรณ เวฬุวนารักษ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 088-574-0228