messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ verified_user ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow ฝ่ายบริหาร /ฝ่ายข้าราชการ
นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
โทร : 0810532828
นายอมรชัย ชาวศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
โทร : 0801886840
นายศิลณุรักษณ์ ปิ่นใจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
โทร : 084-3922492
นายพิมาร ผิวบาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
โทร : 087-2240339
นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
โทร : 0883367914
นางกวินทรา ใยพันธ์
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
โทร : 0899446782
play_arrow สภา-อบต
นายเจริญ ผาอินดี
ประธานสภา อบต.ธาตุ
โทร : 0878531267
นายดวงเดือน อัตสาร
รองประธานสภา อบต.
โทร : 0923707563
นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร
เลขานุการสภา อบต.ธาตุ
โทร : 0883367914
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัด อบต.
โทร : 0883367914
(นางกวินทรา ใยพันธ์)
รองปลัด อบต.
โทร : 0899446782
(นางสาวณัฐริณี ไพสีขาว)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0928196562
(นางคณิถา กายราช )
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0813204800
(นายสมภพ เคนทวาย)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0818712631
(นางนิฤบล รูปเรี่ยม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0893942944
account_box กองตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
account_box สำนักปลัด
(นางสาวณัฐริณี ไพสีขาว)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0928196562
(นางสาววรัญญา อันไกษร)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0887323203
(นางอัจฉรา โพธินี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0810572392
(นายโสภณ น้ำดอกไม้)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0810479572
นางสาวดวงใจ วะดวงชัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 0847899274
(จ่าสิบตรีสุรพล คำชมภู)
จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0908570979
นางสาวศศิมา แพงพา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 08722366285
นางสาวอรอุมา จัดละ
เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน
โทร : 0922965826
account_box กองคลัง
(นางคณิถา กายราช )
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0813204800
(นางสาวอัมพวัน มูลเมืองแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0811178290
(นางวิมีนตรา พัฒนศิลป์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0908618087
นางเพ็ญณี ดามะนาว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 061-2502346
นายอรรถสิทธิ์ อ่อนตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0901565690
นางสาวจุไรวรรณ เวฬุวนารักษ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 088-574-0228
account_box กองช่าง
(นายสมภพ เคนทวาย)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0818712631
ว่าง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
โทร : -
(นายสมคิด รูปเรี่ยม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 0883047434
(นายอานุภาพ เสาวเนียม)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร : 0853267549
นายยุวชาติ ยงบรรทม
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 042-707652
นายพัฒน์พงษ์ ไปนาน
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
โทร : 042-707652
นายณัฐพงษ์ ลาญาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 082-6939979
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางนิฤบล รูปเรี่ยม)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0893942944
(นางสาวอัจฉราภรณ์ โคตมงคล)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0844189382
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านธาตุใหม่พัฒนา
(นางปัญจ๋า นามิ่งขวัญ)
ครู คศ.2
โทร : 0860279429
(นางสาวสุวรรณ ปัตภี)
ครู คศ.2
โทร : 0854579076
(นางสาวสุกัญญา ธิคะพันธ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านหนองตากวย
(นางสาวรติมา นามฮุง)
ครู คศ.2
(นางสาวนิภาพร ชมภูแดง)
ครู คศ. 2
(นางสาวประภาพร โยธวงษ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านห้วยไร่
(นางวารีย์ แก้วจันทร์เพ็ง)
ครู คศ.2
(นางสาวอุบล หอมบุญมา)
ครู คศ.1
(นางสาวอมรรัตน์ แสนทัน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอรทัย ยางศีลา)
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
(นางสาวณิชชารีย์ แสนพันนาธนรัฐ)
ครู คศ.2
(นางสาวรัชนี ทองจันทา)
ครู คศ.1
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านท่าศรีไคล
(นางภาวะดี แก่นท้าว)
ครู คศ.2
(นางฤทัยรัตน์ กิฬาโส)
ครู คศ.2
(นางสาวอรอุมา ไชยสงค์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านวังใหม่
(นางนาท ไชยรบ)
ครู คศ.2
(นางสายรุ่ง อุ่นวิเศษ)
ครู คศ.2
(นายอนุพงษ์ แสนพันนา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box ศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านนาอวนน้อย
(นางสาวราตรี สัพโส)
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วย
(นางสาวเพ็ญประภา สมสนุก)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอรนิสา ชุมศรี)
ผู้ดูแลเด็ก