ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง