ชื่อเรื่อง : จ้างขุดลอกลำห้วยก้านเหลือง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง